GRANESAC® Industrial

Contenidors flexibles per a mercaderies perilloses sòlides

Envasos dissenyats especialment per contenir i transportar mercaderies perilloses sòlides, de manera que es garanteixi la seguretat amb el compliment dels requisits establerts a les normes internacionals per al transport per carretera, per ferrocarril i per via marítima.

INFORMACIÓN ADDICIONAL
DESCARREGAR PDF (ESP)
CONTACTAR

APTE PER AL TRANSPORT DE LES SEGÜENTS MERCADERIES PERILLOSES

icon-danger-1 icon-danger-2 icon-danger-3 icon-danger-4 icon-danger-5 icon-danger-6 icon-danger-7
Clase 4.1
Sòlids inflamables, substàncies reactives i explosius dessintetitzats.
Clase 4.2
Substàncies que poden provocar una combustió espontània.
Clase 4.3
Substàncies que, en contacte amb l’aigua, emeten gasos inflamables.
Clase 5.1
Substàncies oxidants.
Clase 6.1
Substàncies tòxiques.
Clase 8
Substàncies corrosives.
Clase 9
Diversos articles i substàncies perillosos.
icon-danger-8El transport de mercaderies perilloses s’ha de dur a terme segons les exigències dels reglaments o acords internacionals que corresponguin en funció del mitjà de transport utilitzat:
___
ADR Acord internacional per al transport de mercaderies perilloses per carretera (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
___
RID Reglament de transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril.
___
Codi IMDG Codi marítim internacional de mercaderies perilloses.
Aquestes legislacions estableixen les mercaderies que es poden transportar i les quantitats màximes, les característiques i les homologacions requerides per als embalatges i els mitjans de transport, la formació de les persones que hi intervenen, l’etiquetatge, la documentació i les condicions de seguretat requerides. Les substàncies perilloses són elements químics i compostos que presenten algun risc per a la salut, per a la seguretat o per al medi ambient. Tècnicament es consideren substàncies perilloses les substàncies i els preparats que en continguin i que figurin a l’annex I de la Directiva 67/548/CE.
En el cas de l’amiant, tant el transport com el tractament dels residus d’aquest material s’han de dur a terme d’acord amb la normativa vigent (Llei 10/98 de Residus, BOE 96).
El RD 1406/1989 (BOE 278), relatiu a les limitacions a la comercialització i l’ús de determinades substàncies i preparats perillosos, imposa que tots els productes o envasos que continguin amiant han de complir les disposicions especials referents a l’etiquetatge que s’indiquen a l’Annex II d’aquest decret, en què s’especifica el tipus d’etiqueta que han de tenir els productes (o els seus envasos) que continguin amiant.