R + D + I

R + D + I

En CLIMESA no deixem d’innovar ni d’incorporar noves solucions al mercat que ens distingeixen en el nostre sector gràcies als nostres contenidors flexibles de gran valor afegit.

Els nostres avanços més recents estan enfocats a optimitzar i perfeccionar les tècniques de conservació de productes en contenidors flexibles preparats per treballar en atmosferes modificades. En aquest sentit, l’èxit rotund del nostre sistema VACSAC®, principalment en el mercat alimentari, ens permet obtenir un valuós feedback que redunda en millores contínues i beneficioses.

A banda d’investigar contínuament materials nous per al nostre envàs VACSAC®, també analitzem, desenvolupem i proposem noves tècniques i equips per a les operacions necessàries en aquest tipus d’envasament amb l’objectiu d’obtenir un envàs òptim i un envasament productiu, eficaç i amb garantia.

A més a més, CLIMESA està perfeccionant actualment noves tècniques d’impressió que permeten un salt de qualitat molt important en la definició de la imatge i en la integritat del color de tota mena de logotips, llegendes i grafismes. Amb aquestes tècniques noves, les parets dels contenidors flexibles es converteixen en autèntics espais publicitaris que ressalten la imatge i el missatge que es vol transmetre i destaquen la imatge corporativa dels nostres clients.no dejamos de innovar e incorporar nuevas soluciones al mercado que nos distinguen en nuestro sector gracias a nuestros Contenedores Flexibles de alto valor añadido.